Slide toggle

برچسب: اسپری تست دتکتور دود

اسپری تست دتکتور دود

78781دستور استفاده از اسپری تست دتکتور دود sabre

ابتدا برچسب را از بالای اسپری بردارید . دکمه آزادسازی را فشار دهید و با مچ دست اسپری را تکان دهید و یا به آرامی sabare را بکشید تا به طور کامل باز شود . قوطی را به طور عمودی نگاه دارید و فقط بین 0/5 تا 1 ثانیه پشت سرهم از آئروسل آزادسازی کنید .

این کار را هر 10 ثانیه تا جایی که لازم است تکرار کنید . اگر دتکتور موفق به پاسخ دادن نشد ، ممکن است معیوب باشد .

دستور استفاده از اسپری تست دتکتور دود solo

cup را بالای دتکتور قرار دهید و اسپری را خالی کنید با حرکتی که کمی به سمت بالا باشد (بیشتر از یک ثانیه نزنید). این حرکت را بدون جابجا کردن cup هر 10 ثانیه تا حداکثر یک دقیقه تکرار کنید تا وقتی که دتکتور دود فعال شود .

اگر دتکتور دود موفق به پاسخ دادن نشد ، ممکن است خطا در زنگ باشد . cup را بردارید تا ذرات اجازه پراکنده شدن داده شود .

show