Slide toggle
 • بر اساس استاندارد BS5839 (قسمت اول) حداکثر سطح تحت کنترل در شرایط نرمال برای هر دتکتور حرارتی مربعی با سطح مفید بیش از 50M2 (شعاع 3m) و برای دتکتور دودی مربعی با سطح مفید بیش از 100M2 (شعاع 7.5m) باشد که باید رعایت گردد.
 • از نظر مداری شستی اعلام حریق (MCP) در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورهاست .
 • در انتهای هر زون یک المان با مقاومت ته خط (L.R) مطابق با مشخصات تابلو کنترل مرکزی نصب گردد.
 • در پارکینیگ از دتکتور با نرخ افزایش حرارت (A1R&A2R) HR استفاده شود .
 • دتکتورهای انباری و پارکینگ در صورتیکه در یک قسمت باشند ، روی یک زون قرار می گیرند و از طریق LED تفکیک می شوند .
 • جهت هر انباری یک دتکتور دود داخل انباری قرار گیرد و هر دتکتور به یک LED که در بیرون درب انباری است متصل می گردد .
 • اگر جلو انباری ها راهرو وجود داشته باشد بایستی دتکتور دود در آن راهرو پیش بینی گردد .
 • موتورخانه هم به دتکتور دود و هم به دتکتور حرارت نیاز دارد می توان به جای آنها از دتکتور ترکیبی استفاده کرد .
 • برای موتور خانه های بزرگ زون مستقل لازم است .
 • در کنار راههای خروج از پارکینگ و لابی از جمله در کنار رمپ پارکینگ نصب شستی اعلام حریق (MCP) ضروری است .
 • هر طبقه از ساختمان روی یک زون مستقل قرار می گیرد مگر اینکه مساحت طبقه بیش از 2000 متر مربع یا تعداد دتکتورها بیشتر از 20 عدد (در نوع متعارف) باشد .
 • در پاگرد طبقات (فضای مشترک در ورودی آپارتمانها) در هر طبقه نیاز به دتکتور دودی می باشد (تعداد دتکتور بسته به ابعاد فضای مشترک می باشد ) این دتکتورها معمولا روی زون طبقه قرار می گیرند.
 • در پاگرد طبقات و لابی نصب شستی اعلام حریق (MCP) نیز ضروری است. شستی و دتکتورهای راه پله معمولا روی زون راه پله قرار می گیرد . در صورتیکه درب دودبند بین راه پله و فضای مشاعات(روبروی آسانسور) باشد 2 عدد دتکتور و در غیر این صورت یک دتکتور دود کفایت می کند . دتکتور فضای مشاعات در صورت وجود درب دودبند روی زون طبقه قرار می گیرد .
 • در هر طبقه یک شستی اعلام حریق (MCP)مجاور راه پله نصب گردد. بهتر است این شستی در کنار فضای آسانسور ، نزدیک تجهیزات اطفای دستی باشد .
 • برای راه پله ها ، از طبقه همکف تا بالاترین طبقه یک زون در نظر گرفته شود ولی شستی و دتکتور زیرز مین ها بر روی زون زیرزمین مربوطه رسم شود .
 • در صورتی که هر طبقه فقط دارای یک واحد آپارتمان باشد نصب LED اجباری نیست، ولی اگر بیش از یک واحد آپارتمان در هر طبقه باشد نصب یک عدد LED جلوی درب ورودی هر آپارتمان به منظور تفکیک در زون ضروری است .
 • در آشپزخانه از دتکتور حرارتی دمای ثابت (A1S&A2S) HF استفاده شود .
 • آشپزخانه دوم نیاز به دتکتور حرارتی جداگانه از نوع (A1S&A2S) HF دارد .
 • در موتورخانه از دتکتور حرارتی دمای ثابت (A1S&A2S) HF استفاده شود . همچنین در صورتیکه تجهیزات دودزا (مانند بویلر مازوت یا گازوییل سوز ) نداشته باشد بهتر است از دتکتور دودی نیز بعنوان پشتیان استفاده شود (نصب در نزدیک تابلوی کنترل و تجهیزات برق) .
 • در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتکتور دود ضروری است .
 • فضای نشیمن جدا نیاز به دتکتور جداگانه از نوع دودی دارد .
 • داخل هر اتاق خواب نصب یک دتکتور دود الزامی است .
 • در سقف دستگاه پله (سقف خرپشته) نصب یک عدد دتکتور دود ضروری است این دتکتور معمولا روی زون آسانسور قرار می گیرد (در سیستم آژیر عمومی می توان این دتکتور را بر روی زون راه پله قرار داد) .
 • در موتورخانه آسانسور نصب دتکتور دودی و حرارت یا دتکتور ترکیبی ضروری است .
 • دتکتورهای سقف خرپشته (ترجیحا) و موتورخانه آسانسور و سقف شفت آسانسور معمولا بر روی زون مستقل می باشند .
 • تابلو اعلام حریق A.C.P بهتر است داخل اتاق نگهبانی قرار گیرد ولی باید در معرض دید و قابل دسترس باشد.
 • در نزدیکی تابلو A.C.P نصب آژیر الزامی است .
 • نصب یک آژیر اضافه داخل اتاق های خوابهای دارای حمام اختصاصی، الزامی است .
 • جلو درب ورودی ساختمان در فضای مشرف به کوچه اصلی یا خیابان یک آژیر Out door و یک چراغ چشمک زن (Strobe light) نصب و به خط آژیر جنرال روی A.C.P متصل شود.
 • در تمامی ساختمانهای مسکونی با یک واحد در هر طبقه ، آژیر واهدها از خط آژیر عمومی (GENERAL ALARM) تغذیه شود .
 • در نقشه تک خطی اعلام حریق ، تغذیه دوبل (220VAC، 24VDC) و تلفن کننده خودکار نشان داده شود.
 • در تمامی ساختمان های با سیستم متعارف (کانوشنال) آژیرهای طبقه همکف ، زیر زمینها و فضاهای مشاعات بایستی بصورت خط آژیر عمومی (GENERAL ALARM) رسم شوند، حتی اگر سیستم بصورت آژیر مستقل رسم شده باشد .
 • جهت مشخص شدن تعداد آژیرها در پارکینگ و زیرزمینها از محاسبه افت شدت صوت استفاده گردد. محل آژیر بنحوی جانمایی گردد تا داخل تمامی انبارها( بافرض بسته بودن درب) شدت صدای استاندارد آژیر را داشته باشند .
show